دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 
 

کنفرانس خبری سیمای سلامت ایران و جایگاه آن در میان کشورهای منطقه خاورمیانه در دانشگاه برگزار شد

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی
تلفن:88602225   21 98+ 
ایمیل:pmph@iums.ac.ir  
وب سایت: pmph.iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن